A Nigerian brother in our church taught us this song: Oluwa, oluwa 'wa 'wa Oruko yin ti niyin to Ni gbo gbo aye, oruko yin ti niyin to O ba ti nseun ti enika ko le she, oruko yin ti niyin to Ni gbo gbo aye, oruko yin ti niyin to O