မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္- တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ငဲၾကည့္သင့္ပါတယ္