Kotohime's theme from the 3rd Touhou game, Phantasmagoria of Dim. Dream.