လက္ခံေပးပါ > MIDI-Score Track 10

[Next Page]

[Next Page]
  လက္ခံေပးပါ
From: asmoe007
Added: 2013-04-18
Hams: 913 Times
Category: World
WAP
Total Tracks: 12
TrackChannelProgram
 • 1
 • 2Acoustic Grand
 • 2
 • 9Unknown
 • 3
 • 3Acoustic Grand
 • 4
 • 5Information Track
 • 5
 • 12Acoustic Guitar (steel)
 • 6
 • 14Distortion Guitar
 • 7
 • 16Distortion Guitar
 • 8
 • 7Electric Bass (finger)
 • 9
 • 1Acoustic Grand
 • 10
 • 1Acoustic Grand
 • 11
 • 10Lead 5 (charang)
 • 12
 • 0Information Track
  MIDI for current track