မဆံုေသာလမ္း > MIDI-Score Track 9

[Next Page]

[Next Page]
  မဆံုေသာလမ္း
From: asmoe007
Added: 2013-04-18
Hams: 1006 Times
Category: World
WAP
Total Tracks: 10
TrackChannelProgram
 • 1
 • 2Information Track
 • 2
 • 5Acoustic Guitar (steel)
 • 3
 • 6Acoustic Guitar (steel)
 • 4
 • 12Rock Organ
 • 5
 • 8String Ensemble 1
 • 6
 • 9Hi-Mid Tom
 • 7
 • 0Acoustic Grand
 • 8
 • 0Acoustic Grand
 • 9
 • 0Acoustic Grand
 • 10
 • 0Information Track
  MIDI for current track