အေတာင္ပံတစ္စံုရဲ႕စြမ္းအား
From: asmoe007
Added: 2013-04-20
Hams: 817 Times
Category: World
WAP
Total Tracks: 19
TrackChannelProgram
 • 1
 • 0Information Track
 • 2
 • 0Information Track
 • 3
 • 1FX 4 (atmosphere)
 • 4
 • 2Distortion Guitar
 • 5
 • 3Distortion Guitar
 • 6
 • 4Electric Grand
 • 7
 • 5Electric Grand
 • 8
 • 6Overdriven Guitar
 • 9
 • 7Electric Bass (pick)
 • 10
 • 8Acoustic Bass
 • 11
 • 10Music Box
 • 12
 • 10Music Box
 • 13
 • 0Acoustic Grand
 • 14
 • 0Information Track
 • 15
 • 0Information Track
 • 16
 • 0Information Track
 • 17
 • 0Information Track
 • 18
 • 0Information Track
 • 19
 • 0Information Track
  MIDI for current track